• standaard

Algemene voorwaarden 2019

Gym4ALL PD Fitness BV.            Algemene Voorwaarden 
 
 
 
Artikel 1: Aanmelding en persoonlijke pas 
 
A. Inschrijven bij Gym4all is mogelijk vanaf 18 jaar, of wanneer men jonger is, uitsluitend met toestemmonig van ouder / voogd.  B. Aanmelding als Gym4all lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Na ontvangst door Gym4all van het inschrijfformulier, vangt het lidmaatschap aan, op de datum die op het inschrijfformulier, door het lid is ingevuld. Indien het lid geen datum heeft ingevuld, gaat het lidmaatschap op de dag van ontvangst van dit inschrijfformulier in. Het inschrijfgeld bedraagt € 10 en is bij inschrijving verschuldigd. Gym4all is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden. Het lid is verantwoordelijk voor het invullen van de juiste contactgegevens. Indien deze contactgegevens wijzigen is het lid verantwoordelijk om deze wijzigingen aan Gym4all door te geven.  C. Tijdens het eerste bezoek aan de Gym4all vestiging, zal er voor het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, een persoonlijke pas aangemaakt worden. Bij verlies, beschadiging, of diefstal van uw ledenpas, kan men tegen betaling van € 5,00 een nieuwe persoonlijke pas aanschaffen. Uitsluitend door een scan van een persoonlijke pas, krijgt het lid toegang tot de Gym4all vestiging.  D. Bij inschrijving wordt er tevens een digitale foto van het lid gemaakt. 
 
Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden 
 
A. Een lidmaatschap bij Gym4all kan op elk gewenst moment ingaan. Na afloop van de minimale looptijd (contractduur), wordt het abonnement automatisch stilzwijgend per maand verlengd, in geval van betaling via automatische incasso.  B. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.  C. De maandelijkse incassobedragen worden omstreeks de 27e van de maand afgeschreven voor de daaropvolgende maand van het opgegeven bankrekening nummer. D. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, kunnen er administratiekosten in rekening worden gebracht. Indien het lid in gebreke blijft, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van het lid.  E. Gym4all respecteert de privacy van alle leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.  F. Toegang tot Gym4all wordt geblokkeerd, zolang er niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot de Gym4all vestiging worden geweigerd. Gym4all is gerechtigd, om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. De contributie, voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.  G. Gym4all behoudt zich het recht voot om tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging, worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractduur worden de prijzen niet gewijzigd.  H. Alle ontvangen bedragen worden door Gym4all verwerkt conform de wettelijke bepalingen.  I. Abonnementen van Gym4all zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.  J. Gym4all heeft een standaard abonnementstarief dat door acties, bedacht door het management, kan fluctueren. 
 
Artikel 3: Openingstijden 
 
A. Gym4all behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.  B. Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt er geen restitutie van de contributie plaats.  C. Op officiële en erkende feestdagen is de Gym4all vestiging gerechtigd om gesloten te zijn. 
 
Artikel 4: Beëindigen 
 
A. Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt door opzegging. Dit kan uitsluitend door het invullen van een opzegformulier aan de receptiebalie van  Gym4all; Kanaalweg 29-A, 3526 KM Utrecht.  B. De opzegtermijn bedraagt voor ieder abonnement 1 volle kalendermaand, na de datum van opzegging.  C. Gym4all behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels, of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager, een lidmaatschap te beëindigen. De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.  D. Gym4all biedt geen mogelijkheid tot het tijdelijk stopzetten van het abonnement voor vakantiedoeleinden, medische doeleinden of overige doeleinden die de looptijd tussentijds onderbreken. 
 
Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid 
 
A. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook, bij Gym4all, is geheel voor eigen risico van het lid.  B. Gym4all, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.  NOSK B.V. 
 C. Gym4all, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden. Wij adviseren dan ook om geen waardevolle spullen mee te nemen naar Gym4all.  D. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Gym4all, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.  E. Ieder lid dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie.  F. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het consulteren van een huisarts, voordat hij/zij bij Gym4all gaat sporten.  G. Om over u en onze veiligheid/eigendommen te waken maakt Gym4all gebruik van cameratoezicht/bewaking. Alle beelden kunnen één week worden bewaard en zullen indien nodig gebruikt worden als bewijslast. 
 
Artikel 6: Huisregels 
 
A. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Gym4all vestiging en hiernaar te handelen.  B. De algemene voorwaarden en de huisregels van de Gym4all vestiging staan op de website www.gym4all-utrecht.nl en zijn bij de balie van de Gym4all vestiging op te vragen.  C. Het is verplicht een locker te gebruiken in de fitnessruimte omdat er geen kleding, schoenen of andere persoonlijke eigendommen in de kleedruimte achter mag blijven. Het slot zit eenmalig inbegrepen bij het inschrijfgeld. Bij verlies, diefstal of beschadiging van het slot kan de klant bij de receptie via een pinbetaling van € 5,99 een nieuw slot aanschaffen en wordt uw eigendom. 
 
Artikel 7: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en forumkeuze 
 
A. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Gym4all aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  B. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Gym4all, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar de Gym4all hoofdvestiging is gevestigd.  C. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Gym4all te kennen en te accepteren.  D. Gym4all is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art. 2 a van deze algemene voorwaarden wordt verlengd. 
 
Huisregels 
 
• Het is verplicht een handdoek te gebruiken tijdens het trainen.  • Het is niet toegestaan etenswaren te nuttigen in de sportzalen & kleedkamers.  • U kunt een slotje met sleutel kopen d.m.v. een pinbetaling aan de balie.  • Dranken mogen alleen in de sportzalen genuttigd worden in een daarvoor bestemde bidon of goed afsluitbaar drinkflesje.  • Mobiel bereikbaar zijn is soms gewenst en wordt dan ook toegestaan mits u rekening houdt met uw collega sporters.  • Het is verplicht om schone (zaal)sportschoenen en schone sportkleding te dragen in de sportzalen. De zolen mogen niet afgeven op de vloer en mogen niet op straat zijn gedragen, om hygiënische redenen. Het dragen van andere kleding dan sportkleding tijdens sport is niet toegestaan.  • Hoofdbedekking is niet toegestaan, met als enige uitzondering een sporthoofddoek welke strak om het hoofd gedragen wordt op een zodanige wijze dat deze niet verstrikt kan raken in een fitness apparaat.  • Het is niet toegestaan om jassen of tassen mee te nemen in de sportzalen.  • Het is wenselijk binnen GYM4ALL geen andere taal te voeren dan Nederlands of Engels. Dit om een eventueel (vals) gevoel van intimidatie te voorkomen.  • Roken en het gebruik van verkoop van drugs, alcohol of stimulerende middelen is niet toegestaan in GYM4ALL.  • Incorrect, ruw of agressief gedrag kan leiden tot het beëindigen van het lidmaatschap en ontzegging van de toegang tot GYM4ALL.  • Fitnessmateriaal (matjes, handgewichtjes, stangen, schijven etc) dient na gebruik teruggelegd te worden op hun plek.  • 15 minuten voor sluitingstijd wordt aangegeven dat GYM4ALL gaat sluiten.  • De abonnementhouder/ster verklaart door ondertekening van deze lidmaatschapsovereenkomst de door GYM4ALL opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. GYM4ALL is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de toegang, voor en door GYM4ALL te bepalen duur te ontzeggen, zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.  • Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van GYM4ALL beoordeeld en beslist. 
 

Nieuws

  • Probeer Gym4all met een dagpas en krijg dit als korting bij inschrijven

    Wil je kijken of Gym4all wat voor jou is? Dan adviseren we je om een dagpas v...

    Lees meer
  • Ben jij in het bezit van de U-pas?

    Kom dan sporten bij Gym4all! Hoe werkt het? Met de U-pas kun je bij Gym4...

    Lees meer
Meer nieuws